Asrul Ismail,S.Farm, M.Sc., Apt.
Asrul Ismail,S.Farm, M.Sc., Apt.
Ketua Jurusan
Syamsuri Syakri,S.Farm., M.Si, Apt
Syamsuri Syakri,S.Farm., M.Si, Apt
Sekretaris Jurusan