Pentingnya Halal dalam setiap sendi kehidupan umat Muslim

  • 28 April 2019
  • 04:49 WITA
  • Administrator
  • Berita

Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqash berkata kepada Nabi Muhammad SAW, " Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah". Apa jawaban Rasulullah, "Wahai Sa'ad perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya"(HR. At-Thabrani).
Pada tanggal 24 Februari 2019 yang lalu. Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar mengadakan lawatan ke Jakim Malaysia. Lawatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan antara institusi dua negara dan menjalin kerjasama yang baik di masa masa mendatang.